12 307 30 03

Bezpłatna konsultacja

Regulamin

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy właścicielem sklepu Bidon.pl zwanym dalej Właścicielem, a firmą (klientem) zwaną dalej Zamawiającym. Właścicielem serwisu Bidon.pl jest Fitchoice.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Snycerskiej 34/28, nip
PL6772375625.

 

§ 1

ZAMÓWIENIA
1.a Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie dodania produktu/produktów do koszyka sklepowego, zaakceptowania regulaminu i opłaceniu za pośrednictwem płatności mobilnych PayU. Zaakceptowanie regulaminu sklepy jest równoznaczne z upoważnieniem Właściciela do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.b Osoba akceptująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach rejestracyjnych Zamawiającego.

1.c Należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę. Składając zamówienie w firmie Właściciela po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.d Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Właściciel rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.e Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Właściciela, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.f Zaakceptowane zamówienie nie może być anulowane.

 

§ 2

PŁATNOŚCI

2.a W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Właściciela przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.b W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Właściciel ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.c W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.d Właściciel ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

 

§ 3

TOWAR I ZDOBIENIE

3.a Ze względu na specyfikę procesu produkcji Właściciel ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Właściciel ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej.

3.b Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.c Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w sklepie a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.d Logo firmy, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dodać do koszyka z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Po dokonaniu zakupy pracownicy sklepu Bidon.pl przygotują bezpłatną wizualizacje oraz pomogą w optymalnym ułożeniu grafik na powierzchni bidonu. Pliki przekazywane do druku powinny być w formacie krzywych wektorowych. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Właściciela będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

 

§ 4

PAKOWANIE

4.a Standardowo bidony pakowane są luzem w kartonach. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami. Nie dotyczy to asortymentu narażonego na uszkodzenia.

 

§ 5

TRANSPORT

5.a Ceny towarów zawarte w cenniku ustalone są na bazie DDU Lusina, siedziba Właściciela. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od firmy niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

 

§ 6

REKLAMACJE

6.a Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Właściciela w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.b Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w firmie Właściciela czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Właściciel nie uznaje odstępstw od tej reguły.

 

§ 7

PRAWA AUTORSKIE

7.a Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Właściciela produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej Właściciela, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Właściciela co do jakości druku. Właściciel ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

7.b Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 

§ 8

POZOSTAŁE WARUNKI

8.a Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

8.b Administratorem danych osobowych jest Fitchoice.eu Sp. z o.o., Snycerska 34/28, 30-817 Kraków. Gromadzone dane osobowe służą tylko i wyłącznie do realizacji bieżących zleceń. Nie są udostępniane ani przetwarzane.
8.c W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 9

Ceny

9.a Wyrażone ceny poszczególnych towarów ustalone są na bazie DDU Lusina i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.

9.b Ceny wskazane nie obejmują również kosztów nadruku, tłoczenia, grawerowania, kosztów przygotowania, a także kosztów przesyłki i opakowania chyba, że w cenniku zawarto inną informację.

9.c Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w sklepie w następstwie: dewaluacji Złotego w stosunku do Euro, podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych, znacznego wzrostu cen u dostawców.

9.d Składając zamówienie w firmie Właściciela Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia